שלישי, 04 ספטמבר 2018 14:50

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 65/18 מיום 21/08/2018