ראשון, 26 אוגוסט 2018 19:09

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 64/18 מיום 17/07/2018