רביעי, 11 יולי 2018 15:34

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 62/18 מיום 03/06/2018