שלישי, 05 יוני 2018 11:19

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 61/18 מיום 16/05/2018