חמישי, 03 מאי 2018 12:00

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 59/18 מיום 18/03/2018