ראשון, 25 מרס 2018 15:28

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 58/17 מיום 14/02/2018