רביעי, 28 פברואר 2018 16:05

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 57/17 מיום 17/01/2018