שלישי, 30 ינואר 2018 11:08

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 56/17 מיום 01/12/17