שלישי, 30 ינואר 2018 10:59

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 55/17 מיום 30/11/17