שלישי, 30 ינואר 2018 10:57

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 54/17 מיום 30/11/17