שלישי, 21 נובמבר 2017 09:57

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 52/17 מיום 24/10/17