חמישי, 02 נובמבר 2017 12:52

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 51/17 מיום 10/09/17