שני, 02 אוקטובר 2017 11:47

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 50/17 מיום 27/08/17