שני, 10 יולי 2017 10:03

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 48/17 מיום 24/05/17