ראשון, 28 מאי 2017 10:11

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 47/17 מיום 05/04/17