שלישי, 18 אפריל 2017 13:02

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 46/17 מיום 08/03/17