ראשון, 05 פברואר 2017 16:55

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 43/16 מיום 08/12/16