ראשון, 05 פברואר 2017 16:52

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 41/16 מיום 08/12/16