ראשון, 05 פברואר 2017 16:21

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 40/16 מיום 15/11/16