חמישי, 17 נובמבר 2016 14:56

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 39/16 מיום 09/10/16