חמישי, 17 נובמבר 2016 14:53

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 38/16 מיום 20/09/16