ראשון, 09 אוקטובר 2016 15:42

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 37/16 מיום 24/08/16