שני, 08 אוגוסט 2016 10:16

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 35/16 מיום 07/06/16