רביעי, 07 ספטמבר 2016 09:01

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 36/16 מיום 26/07/16