רביעי, 15 יוני 2016 10:08

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 34/16 מיום 18/05/16