רביעי, 25 מאי 2016 10:01

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 33/16 מיום 12/04/16