שלישי, 19 אפריל 2016 10:42

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 32/16 מיום 01/03/;6