שלישי, 02 פברואר 2016 16:44

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 29/15 מיום 03/12/15