שלישי, 02 פברואר 2016 16:36

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 27/15 מיום 17/11/15