חמישי, 19 נובמבר 2015 15:41

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 26/15 מיום 21/10/15