חמישי, 29 אוקטובר 2015 12:24

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 25/15 מיום 02/09/15