חמישי, 03 ספטמבר 2015 10:13

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 24/15 מיום 18/08/15