שני, 24 אוגוסט 2015 15:30

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 23/15 מיום 21/07/15