חמישי, 23 יולי 2015 10:21

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 22/15 מיום 14/06/15