חמישי, 16 אפריל 2015 12:38

הודעה על עשיה במקרקעין - לפיי סעיף 188 (ב1) לפקודת העיריות [נוסח חדש]

המועצה מודיעה בזאת כי מליאת המועצה אישרה השכרת מקרקעין הידועים כחלק מחלקה 57 וכחלקה 58 בשלמות בגוש 6447 (בית המועצה הישן ברח' הצנחנים בכפר מל"ל), לתקופה העולה על חמש שנים.