ראשון, 25 מאי 2014 14:03

היטל מיסים לשנת 2015

בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג - 1992 והתקנות שהותקנו על פיו, ובתוקף סמכויותיה על פי כל דין, מחליטה בזאת המועצה האזורית דרום השרון, בישיבתה מס' 6/14 מיום 22/06/14 להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2015 (לתקופה שמיום 01/01/2015 ועד ליום 31/12/2015).

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר