רביעי, 05 יוני 2019 15:19

ארנונה כללית 2020 - דברי הסבר

במסמך זה מובאת הצעה לשינוי בצו הארנונה לשנת 2020 לגבי נכסים שאינם משמשים למגורים.

תעריפי הארנונה לשנת 2020, לגבי כל הנכסים – הן המגורים והן שלא למגורים, עולים בשיעור של 2.58% בהתאם לנוסחת העדכון הקבועה בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992.

לגבי נכסים שאינם משמשים למגורים, בלבד, מוצע להעלות את תעריפי הארנונה בשיעור של 7.5% (כולל שיעור העדכון), כפי שיוסבר להלן.

השינוי המוצע

העלאת תעריפי הארנונה לנכסים שאינם משמשים למגורים בשיעור של 7.5% כולל שיעור העדכון.

רקע לשינוי

בעקבות חלוקת הכנסות עם עיריית אלעד עפ"י צו שר הפנים החל משנת 2017 (עם סכום רטרואקטיבי בגין שנה קודמת) המועצה חולקת הכנסות עם עיריית אלעד המגיעות מא.ת. חצב. בשנת 2018 המועצה העבירה לעיריית אלעד סך של 2,918,385 ₪. שרי הפנים והאוצר הכירו בפגיעה הנגרמת לרשויות לגביהן ניתן צו לחלוקת הכנסות, ולכן, הם מאפשרים (החל משנת 2018) לרשויות אלה להעלות את תעריפי הארנונה בתחומן במסלול מיוחד.

משמעות השינוי

משמעות השינוי הנה העלאה של תעריפי הארנונה לנכסים שאינם למגורים בשיעור של 4.763% לעומת התעריפים של שנת 2019. סה"כ - 2,707,000 ש"ח

מצ"ב טבלה בה מוצגים התעריפים לנכסים שאינם משמשים למגורים לשנת 2020 לעומת התעריפים לשנת 2019. התעריפים לשנת 2020 כוללים את התוספת בשיעור של 7.5%.

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר