רביעי, 08 יוני 2016 11:19

היטל מיסים (צו ארנונה) לשנת 2017

 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג - 1992 והתקנות שהותקנו על פיו, ובתוקף סמכויותיה על פי כל דין, מחליטה בזאת המועצה האזורית דרום השרון, בישיבתה מס' 22/15 מיום 14/06/2015 להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2016 (לתקופה שמיום 01/01/2016 ועד ליום 31/12/2016).

התעריפים לשנת 2017 הועלו בשיעור 1.77% וזאת בהתאם לקבוע בחוק ועפ"י התחשיב שפורסם ע"י משרד הפנים.

 

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר