רביעי, 30 אוקטובר 2013 11:29

חוק עזר לדרום השרון (ביוב) (נוסח משולב), התשנ"ה – 1995

בתוקף לחיובים עד 06/2014