רביעי, 30 אוקטובר 2013 11:26

חוק עזר לדרום השרון (הסדרת גדר חיה), תש"ן - 1990

 

פורסם: חש"ם 420,    תש"ן (27.3.1990)    עמ' 168 

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23, ו - 24 לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה  המועצה האזורית דרום השרון חוק עזר זה:

הגדרות

1.  בחוק עזר זה -    

     "המועצה" - המועצה האזורית דרום השרון; 

     "ראש המועצה" - לרבות אדם שהוא הסמיכו בכתב לענין חוק עזר זה;

     "בעל קרקע" - אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה כלשהי מקרקע, או שהיה מקבלה או היה

                              זכאי לקבלה אילו היתה הקרקע נותנת הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן,

                              כנאמן, כבר רשות או כבא כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הקרקע ובין שאיננו הבעל הרשום, לרבות שוכר, ושוכר משנה ששכר קרקע לתקופה שלמעלה משלוש שנים;

     "גדר חיה" -  שיח, מטפס, עץ וכל צמח הגדלים על הגבול, או בסמוך לגבול שבין קרקע שיש לה

                          בעלים לבין דרך או קרקע ציבורית, או קרקע המשמשת לצרכי הציבור או קרקע

                          שבחזקת המועצה;

     "גיזום" -  גדיעת כל חלק של גדר חיה, בין שורש ובין ענף, החורג מגבול בעל הקרקע שעליה

                       היא גדלה.

חובת  גיזום

2.  בעל הקרקע חייב לגזום גדר חיה בתחום קרקעו.

הודעה על הצורך לגיזום

3.  (א)   ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבר על הוראות סעיף 2 לגזום

            גדר חיה בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.

     (ב)   ההודעה תכלול את פרק הזמן שבו יש לבצע את הגיזום כאמור בסעיף קטן (א) ואת

            המקום אליו יש לפנות.

     (ג)    בעל הקרקע שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה. 

     (ד)   היו לקרקע יותר מבעל אחד, רואים את ההודעה שנמסרה לאחד מהם כאילו נמסרה

            לכולם.

גיזום  בידי המועצה

4.  (א)   לא מילא בעל קרקע אחרי הדרישה לגיזום לפי סעיף 3, או לא ביצע את הגיזום לפי

            הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאי ראש  המועצה לבצע את הגיזום כהלכה ולגבות

            מאותו בעל קרקע את הוצאות הביצוע. 

     (ב)   חשבון הוצאות חתום ביד ראש המועצה ישמש כראיה לכאורה לסכום ההוצאות

            האמורות. 

      סמכות ראש המועצה להיכנס לקרקע

5.  (א)   ראש המועצה רשאי להיכנס לכל קרקע בכל זמן סביר כדי לברר אם קויימו הוראות

            חוק עזר זה, או כדי לבצע כל עבודה שראש המועצה הורה על ביצועה לפי סעיף 4.

     (ב)   לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע ממנו להשתמש בסמכותו לפי סעיף קטן (א).

הפעלת סמכויות

6.  (א)   כל הסמכויות, הזכויות והחובות המסורות למועצה מכח חוק עזר זה מסורות גם לכל

            ועד מקומי בכל הנוגע לתחומי אותו ישוב כל עוד המועצה אינה משתמשת או מפעילה

            אותן סמכויות, זכויות או חובות ובאותה מידה; בכפוף לאמור לעיל, כל מקום בו נאמר

            בחוק עזר זה "המועצה"  גם  "הועד המקומי"  במשמע  ו"ראש המועצה"  גם  "ראש

            הועד המקומי"  במשמע, בשינויים המחוייבים

     (ב)   הפעלת הסמכויות המוקנות לראש המועצה לפי חוק עזר זה תיעשה לאחר קבלת אישור

            מליאת המועצה. 

מסירת הודעות

7.  מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי אדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה

     במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו

     הבוגרים, או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך

     אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים

     את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט על הנכס שבו דנה

     ההודעה, או פורסמה בשני עיתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות הוא

     בשפה העברית

עונשין

8.  העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו - קנס  900 שקלים חדשים, ואם עבר על הוראות

     סעיף 3 וראש המועצה לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף 4 והיתה העבירה נמשכת, דינו - קנס

     נוסף 36 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב

     מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.

ביטול

9.  חוק עזר למפעלות אפק (הסדרת גדר חיה), התשכ"א - 1961  - בטל. 

ד' בשבט התש"ן (30 בינואר 1990).                                                    

                                                                                             אברהם לזר

                                                                                    ראש המועצה האזורית

                                                                                             דרום השרון 

 

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר