רביעי, 30 אוקטובר 2013 11:23

חוק עזר לדרום השרון (הסדרת השמירה), תש"ן - 1990

פורסם:  חש"ם 420,  תש"ן (27.3.1990),    עמ' 179  

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו - 23 לפקודת המועצות המקומיות ולפי הסעיפים 3 ו - 16

לחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ"א - 1961 (להלן - החוק), מתקינה המועצה

האזורית דרום השרון חוק עזר זה: 

הגדרות

1.  בחוק עזר זה -

     "המועצה" - המועצה האזורית דרום השרון; 

     "ישוב" -  ישוב הנמצא בתחום שיפוטה של המועצה ושעל תושביו חל צו שמירה;

     "רשות" -  רשות השמירה שהוקמה לפי סעיף 2;

                     לכל מונח אחר תהא המשמעות שיש לו בחוק ובצו המועצות המקומיות (מועצות

                     אזוריות), התשי"ח -  1958.

רשות השמירה

2.  בכל ישוב תוקם רשות, וכל עוד לא הוקמה רשות כאמור או אם חדלה לפעול - ימלא הממונה

     על השמירה או הפועל מטעמו את תפקידיה של הרשות על פי החוק ועל פי חוק עזר זה. 

מינוי הרשות

3.  הרשות תתמנה בידי המועצה מבין תושבי הישוב שהם בעלי זכות בחירה למועצה.

הרכב הרשות

4.  מספר חברי הרשות יהיה שלושה.

הודעה על מינוי

5.  המועצה תודיע לתושבי הישוב, בדרך שתיראה לה, על מינוי הרשות, הרכבה וכל שינוי

     בהרכבה.

חובת השמירה

6.  הסדרת חובת השמירה לפי חוק עזר זה תהיה בהתאם להוראות הרשות.

רשימת החייבים בשמירה

7.  הרשות תערוך רשימה של תושבי הישוב החייבים בשמירה.

בדיקה רפואית

8.  תושב הישוב חייב למלא אחרי הוראות הרשות בכל הנוגע לבדיקות רפואיות לשם קביעת

     כשרו לשמירה. 

קביעת מועדי השמירה

9.  הרשות תקבע את סידורי השמירה ואת היום ואת השעות בהם חייב תושב הרשום ברשימה

     (להלן - השומר)  לצאת לשמירה.

חובת השומר

10.  השומר חייב למלא אחר הקביעה כאמור בסעיף 9. 

הצגת הרשימה

11.  הרשימה וכל סידור לשמירה הנעשה לפיה, יוצגו בתחום הישוב הנוגע בדבר, במשרד המועצה

       ובכל מקום ציבורי אחר שתורה הרשות.

מסירת העתק הרשימה

12.  על אף האמור בסעיף 11, רשאית הרשות למסור לכל שומר העתק מהרשימה ומהסידור

       לשמירה במקום להציגם כאמור באותו סעיף.

תפקיד השומר

13.  שומר שהוטל עליו לצאת לשמירה חייב למלא את תפקידו כראוי, להישאר על משמרתו עד

       שיוחלף או ישוחרר כדין ולמלא אחרי הוראות הממונה על השמירה בכל הנוגע לשמירה.

עונשין

14.  העובר על הוראות חוק עזר זה, דינו - קנס 127 שקלים חדשים , ואם כבר הורשע בעבר על

       עבירה כאמור - מאסר שלושה חדשים או קנס 254 שקלים חדשים.

ביטול

15.  חוק עזר למפעלות אפק (הסדרת השמירה), תשכ"ו - 1966 - בטל.

ד' בשבט תש"ן (30 בינואר 1990)

                                                                                    אברהם לזר

                                                                            ראש המועצה האזורית

                                                                                    דרום השרון 

חוק עזר לדרום השרון (הסדרת השמירה) (תיקון), התשנ"ז - 1996 

פורסם:  ק"ת חש"ם 564,   26.9.1996 

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, ו - 23 לפקודת המועצות המקומיות , וסעיפים 3 ו - 16 לחוק

הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), התשכ"א - 1961 , מתקינה המועצה האזורית דרום השרון חוק עזר זה: 

1.         בסעיף 3 לחוק עזר לדרום השרון (הסדרת השמירה), התש"ן - 1990 , בסופו יבוא:

                        " סמכויות המועצה לפי הוראות חוק עזר זה יהיו מוקנות גם לועד מקומי

                           שבתחומה לענין הישוב שאותו הוא מייצג, כל אימת שהמועצה אינה מפעילה

                              את סמכויותיה כאמור". 

כ"ג באב התשנ"ו (8 באוגוסט 1996)

                                                                                    מוטי דלג'ו

     ראש המועצה האזורית דרום השרון

           

 

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר