רביעי, 30 אוקטובר 2013 10:55

חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (ניקוי מדרכות), תשל"ד – 1974

 

אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר ניקוי מדרכות על ידי המועצה האזורית דרום השרון 

פורסם: ק"ת 3455,     תשל"ו (1.1.1976),      עמ' 782 

בהתאם לסעיף 25 א (ב) לפקודת המועצות המקומיות, אני מודיע כי המועצה האזורית דרום

השרון אימצה את חוק העזר לדוגמה למועצות מקומיות (ניקוי מדרכות), תשל"ד - 1974.

ה' בטבת תשל"ו (9 בדצמבר 1975)

                                                                                                יוסף בורג

שר הפנים

חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (ניקוי מדרכות), תשל"ד - 1974 

פורסם:     ק"ת 3142,    תשל"ד (7.3.1974),     עמ' 758

 תיקונים:  חש"ם 325,    תשמ"ז (22.2.1987),  עמ' 174 

בתיקון, בסעיף 7 מצויין כי בסעיף 6 לחוק עזר זה במקום סכום הקנס

הקיים יבוא "500 שקלים חדשים" ובמקום הסכום הקיים לעבירה נמשכת 

לפי סעיפים 22, 23, 24 א  ו - 25 א לפקודת המועצות המקומיות, מתפרסם בזה חוק עזר

לדוגמה כלהלן: 

הגדרות

1.  בחוק עזר זה -

     "אשפה" - שיירי מזון, קליפות, נייר, בקבוקים, שברי זכוכית, תיבות, קופסאות, קרטונים,

                       אריזות למיניהן, למעט זבל ופסולת בנין; 

     "מפקח" -   מי שהמועצה מינתה להיות מפקח לענין חוק עזר זה, לרבות אדם שמפקח העביר

                       אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן; 

     "בעל עסק" -  לרבות מנהל העסק למעשה, האחראי לעסק, והמחזיק בעסק; 

     "עסק" -  כל חנות, משרד, מחסן, קיוסק, מקום עינוג ציבורי, בית מלאכה, בית חרושת,

                    בית קפה, בית אוכל, מסעדה, בית מלון וכל מקום אחר שבו מתנהל עסק; 

     "מדרכה" -  מקום המשמש למעבר הולכי רגל, בין שהוא מרוצף או סלול, ובין שאינו מרוצף

                         או סלול; 

     "מדרכה שבחזית העסק" -  כל רוחב המדרכה הגובלת בעסק והנמצאת בין הקווים הניצבים

                                               לפינותיו הקיצוניות של העסק;

     "רחוב" -  דרך, נתיב להולכי רגל, כביש, גשר, מעבר המשמש רחבה, גן, וכל מקום פתוח

                     שהציבור משתמש בו או נוהג לעבור בו או שהציבור נכנס אליו, בין שהם מפולשים

                      ובין שאינם מפולשים. 

חובת הניקוי

2.  בעל עסק הגובל רחוב חייב לטאטא היטב את המדרכה שבחזית העסק כמפורט בתוספת,

     להנחת דעתו של המפקח, בימים ובשעות הנקובים בתוספת.

דרישה לניקוי

3.  בנוסף לחובת הניקוי בהתאם לסעיף 2, רשאי המפקח לדרוש בהודעה בכתב, מבעל עסק

     שהמדרכה שבחזית עסקו אינה נקיה, לטאטא אותה בכל זמן אחר, בהתאם לפרטים, לתנאים

     ולמועדים הקבועים בהודעה, ובלבד שהניקוי יהיה בשעות שהעסק פתוח.

איסוף אשפה

4.  (א)  בעל עסק, החייב בימים שהעסק פתוח בניקוי המדרכה לפי חוק עזר זה, יאסוף את

           האשפה שטאטא לתוך כלי אשפה, שיוחזק בעסק. 

(ב)    בעל עסק החייב בניקוי מדרכה לא ישליך ולא  יפזר לרחוב את האשפה שהוא אסף ולא

ירשה להשליך או לפזר אשפה כאמור.

מסירת הודעות

5.  מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי אדם שאליו היא מכוונת, או

     נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגיל או הידוע לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו

     הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך

     אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה;  אם אי אפשר

     לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד

     המקומות האמורים או על נכס שבו היא דנה או שפורסמה באחד העיתונים היומיים הנפוצים

     בתחום המועצה. 

פרטי ההודעה

6.  (א)   כל הודעה תפרט את הזמנים והאופנים שבהם ייעשה הניקוי וכן את אופן איסוף האשפה

            כפי שנקבעו לפי סעיפים 2 או 3.

     (ב)   מי שקיבל הודעה חייב למלא אחרי הדרישות שבה לכל פרטיה, להנחת דעתו של המפקח.

     (ג)    לא מילא אדם את הדרישות שבהודעת המפקח או ביצע את הניקוי שלא לפי הזמנים,

            הפרטים והאופן המפורטים בה, להנחת דעתו של המפקח, רשאית המועצה לבצע את

            הניקוי ואיסוף האשפה ולגבות את הוצאות הביצוע מבעלי העסק שלהם נמסרה ההודעה,

            מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד.

סמכות כניסה

7.  (א)   מפקח רשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל מקום בתחום המועצה כדי לבדוק אם קויימו

            הוראות חוק עזר זה ולנקוט בכל האמצעים הדרושים לקיומן.

     (ב)   לא יפריע אדם למפקח במילוי תפקידו לפי חוק עזר או מלהיכנס לכל מקום לשם כך.

עונשין

8.  העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו - קנס 500 לירות, ובמקרה של עבירה נמשכת -

     קנס נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת

     ראש המועצה או אחרי הרשעתו.

השם

9.  לחוק עזר זה ייקרא  "חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (ניקוי מדרכות), תשל"ד - 1974".

תוספת

(סעיף 2) 

א.         בעלי העסקים המפורטים להלן חייבים לנקות את המדרכות בימים שהעסק פתוח

            בשעה שבין 10:00  ובין 11:00  ובשעה שבין 16:00  ובין 17:00, ובמוצאי שבת, ובמוצאי

            חג - בשעה שבין 20:00  ובין 21:00:

קיוסק, בית קפה, בית אוכל, מסעדה, מזנון, מקום עינוג ציבורי, תחנת דלק,

                        משרד למכירת כרטיסים, חנות לממכר גלידה או שלגונים, גרעינים או פירות

                        יבשים, פלאפל, ממתקים ירקות או פירות

ב.         בעל עסק שלא פורט בסעיף א  והגובל מדרכה חייב בניקוי המדרכה הגובלת את העסק

            בצהרי כל יום שבו העסק פתוח וגם לפני סגירת העסק. 

כ"א בטבת תשל"ד  (15 בינואר 1974)

                                                                                                יוסף בורג

                                                                                                שר הפנים

 

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר