רביעי, 30 אוקטובר 2013 10:27

חוק עזר לדרום השרון (תרנים אזוריים לאנטנות טלוויזיה), התשנ"ד - 1994

פורסם: חש"ם 526,     תשנ"ד (25.8.1994),   עמ' 332

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23, 24 ו - 25 לפקודת המועצות המקומיות, וסעיף 12 לחוק

הרשויות המקומיות (תרנים לאנטנות טלוויזיה ורדיו). התשל"ו - 1975 (להלן - החוק), מתקינה

המועצה האזורית דרום השרון חוק עזר זה: 

הגדרות

1.  בחוק עזר זה -

     "בית"  ו"דירה" - כהגדרתם בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969; 

     "בעל נכס" -  אחד או יותר מאלה:

                        (1)        הבעל הרשום של הנכס או מי שזכאי להירשם כאמור על פי דין; 

                        (2)        אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה

                                    הנכס נותן הכנסה, בין בזכותו ובין כמורשה, כנאמן או כבא כוח; 

                        (3)        שוכר או שוכר משנה; 

"מדד" -  מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; 

"מהנדס" -  מהנדס המועצה או מי שהוא מינה לענין הוראות חוק עזר זה; 

"נכס" -  קרקע, בנין או דירה או חלק מקרקע, מבנין או מבית , המהווים יחידת רישום נפרדת

              בספרי רישום המקרקעין, למעט רחוב  בתחום המועצה;  בהעדר רישום נפרד בספרי

               רישום המקרקעין, אולם יש חלוקה פנימית של הנכס מכוח הסכם בכתב בין הבעלים או

               בהתאם לתכנית בנין עיר, יראו כל חלק הנובע מהחלוקה האמורה, כנכס לענין חוק עזר

               זה; 

"המועצה" -  המועצה האזורית דרום השרון לרבות מי שהמועצה העבירה אליו בכתב  את

                      סמכויותיה, כולן או מקצתן, לענין הוראות חוק עזר זה; 

"ראש המועצה" - לרבות מי שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

                           כולן או מקצתן; 

"רחוב" -  לרבות דרך, כביש, שדרה, סמטה, משעול לרוכבים או להולכי רגל, כיכר, גינה ציבורית,

                 טיילת, מבוא, מפלש או מקום פתוח שהציבור משתמש בו או נוהג לעבור בו או נכנס

                 אליו או רשאי להיכנס אליו; 

"שנה" -  תקופה המתחילה ב - 1 בינואר של שנה פלונית ומסתיימת ב - 31 בדצמבר של אותה

               שנה; 

"מקלט" -  מקלט טלוויזיה או מקלט רדיו; 

"תורן אזורי" -  כמשמעותו בחוק. 

הקמת תורן וחיבור טלוויזיה

2.  (א)   הקימה המועצה תורן אזורי , רשאית היא לחבר אליו כל נכס שיש בו מקלט ולגבות את

            האגרות והתשלומים האחרים בעד החיבור לתורן האזורי והשימוש בו, לפי השיעורים

            שנקבעו בתוספת, ובלבד שנשלחה למחזיק במקלט הודעה מראש חתומה בידי ראש

            המועצה על הכוונה לחבר את המקלט שבנכס לתורן האזורי. 

     (ב)   ביקש מחזיק במקלט (להלן - מחזיק) שלא לחברו לתורן אזורי, ישלח על כך הודעה

            לראש המועצה, תוך 7 ימים מיום שנמסרה לו הודעה על הכוונה לחבר את המקלט

            שבהחזקתו לתורן האזורי. 

אגרות חיבור ושירותים

3.  (א)   בעד חיבור מקלט לתורן  אזורי ישלם המחזיק למועצה אגרת חיבור בשיעור שנקבע

            בתוספת (להלן - אגרת חיבור). 

     (ב)   אגרת חיבור תשולם למועצה לא יאוחר מ - 30 ימים לפני המועד המשוער לחיבור מקלט

            לתורן אזורי. 

     (ג)    חובר מקלט לתורן אזורי והמחזיק לא שילם אגרת חיבור, כולה או מקצתה, תינתן לו

            ארכה של עד 7 ימים מיום החיבור לתשלום האגרה. 

     (ד)   חובר מקלט לתורן אזורי ישלם המחזיק אגרת שירותים שנתית בעד אחזקת החיבור

            בשיעור שנקבע בתוספת (להלן - אגרת שירותים). 

     (ה)   אגרת שירותים תשולם למועצה לא יאוחר מ - 7 ימים מיום חיבור המקלט לתורן האזורי

            לגבי השנה שבו חובר ולא יאוחר מ - 5 בינואר לגבי כל שנה שאחריה. 

     (ו)    חובר מקלט לתורן אזורי אחרי  30 ביוני בשנה פלונית, ישלם המחזיק למועצה מחצית

            מאגרת השירותים לגבי אותה שנה. 

ניתוק חיבור מתורן אזורי וחידושו

4.  (א)   לא סילק מחזיק במועד כאמור את סכומי התשלום לפי הוראות חוק עזר זה, רשאית

            המועצה לנתק את חיבור המקלט מהתורן האזורי , לאחר שנמסרה לחייב התראה על כך

            ודרישה לתשלום החוב תוך 7 ימים מיום מסירת ההתראה והחייב לא שילם כנדרש.

     (ב)   חיבור שנותק כאמור לא יחודש אלא לאחר תשלום החוב, לרבות הפרשי הצמדה וריבית,

            וכן לאחר תשלום אגרת חיבור מחדש בשיעור שנקבע בתוספת (להלן- אגרת חיבור

             מחדש). 

     (ג)    ביקש מחזיק לנתק חיבור מתורן אזורי, ימסור על כך למועצה הודעה בכתב והחיבור

            ינותק לא יאוחר מ - 30 ימים מיום מסירת ההודעה. 

     (ד)   מחזיק לא יחויב בתשלום אגרת שירותים מיום ניתוק המקלט מחיבורו לתורן אזורי,

            אולם תשלום ששילם מחזיק למועצה לפי הוראות חוק עזר זה בעד השנה שבה נותק

            המקלט כאמור לא יוחזר לו. 

     (ה)   ביקש מחזיק מהמועצה לחברו מחדש לתורן האזורי, ישלם אגרת חיבור מחדש ואגרת

            שירותים. 

בעלות על תורן אזורי ואבזריו

5.  (א)   תורן אזורי הוא רכוש המועצה. 

     (ב)   לא יותקן, לא ייבדק, לא יוחלף ולא יוסר אבזר של תורן אזורי, אלא בידי המועצה. 

     (ג)    לא יבדוק אדם, לא יתקין, לא יחליף, לא יסיר, לא יתקן, לא ישחית ולא יקלקל תורן

            אזורי וכן אבזר מאבזריו. 

אחזקת תורן אזורי

6.  המועצה אחראית לאחזקתו והפעלתו התקינים של תורן אזורי שבתחומה, ולשם כך תבדוק,

     תתקן ותחליף, על חשבונה, כל אבזר מאבזריו. 

בדיקת חיבור

7.  (א)   שילם מחזיק אגרת חיבור ואגרת שירותים ויש לו יסוד סביר להניח שחיבור ה מקלט

            שלו לתורן אזורי אינו תקין, יכול לדרוש מהמועצה לבדוק את החיבור והמועצה חייבת

            לבדוק כאמור, ובלבד שהמחזיק שילם אגרת בדיקה שנקבעה בתוספת (להלן - אגרת

            בדיקה). 

     (ב)   המחזיק ישלם למועצה הוצאות תיקון החיבור , אלא אם כן העלתה הבדיקה כי הקלקול

            בחיבור כאמור נגרם במיתקן המועצה או במיתקן אדם הפועל מטעמה (להלן - מיתקן

            המועצה). 

     (ג)    נמצא בבדיקה כאמור כי הקלקול נגרם במיתקן המועצה, תחזיר המועצה למחזיק את

            אגרת החיבור והוצאות התיקון ששילם לה, לפי הענין; ותישא בעצמה בהוצאות התיקון

            כאמור. 

סמכויות המועצה

8.  בהתקנת תורן אזורי רשאית המועצה -

     (1)   להניח  צינורות וכבלים מתחת לכל רחוב;

     (2)   לבצע עבודה במבנה או במיתקן שמתחת לרחוב, לרבות הריסתם, במידה הדרושה להסרת

            מכשולים להתקנת תורן אזורי.

     (3)   להניח צינורות וכבלים המחברים נכס לתורן אזורי ולהעביר את הצינורות והכבלים דרך

            קרקע או מתחתיה, וכן להעבירם צמוד לקירות החיצוניים של הנכס, ובלבד שניתנה על

            כך לבעל הנכס הודעה בכתב זמן סביר מראש.

סמכות כניסה

9.  (א)   ראש המועצה, מהנדס או מפקח או עובד מועצה שהוסמך לכך בכתב (להלן - עובד

            המועצה), רשאי , בכל עת סבירה להיכנס לנכס או למקום אחר בתחום המועצה, כדי

            לבצע כל עבודה לפי חוק עזר זה, בין בעצמו ובין באמצעות שליחיו ופועליו. 

     (ב)   לא יפריע אדם לאנשים המנויים בסעיף קטן (א) ולא ימנע אותם מלהשתמש

            בסמכויותיהם ותפקידיהם לפי חוק עזר זה. 

דרישה לביצוע עבודות

10.  (א) ראש המועצה, המהנדס, מפקח או עובד המועצה, רשאים לדרוש בכתב ממי שעשה

            מעשה ב ניגוד להוראות חוק עזר זה, לבצע עבודה הדרושה לשם החזרת המצב לקדמותו. 

       (ב) בהודעה לפי סעיף קטן (א) יצויינו התנאים, הפרטים, האופן והזמן לביצוע העבודה.

       (ג)  מי שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחרי דרישותיה.

       (ד) לא בוצעה העבודה בהתאם להוראות הדרישה כאמור, רשאית המועצה לבצע את העבודה

            ומקבל ההודעה ישלם למועצה את הוצאותיה לביצוע התיקון.

התקשרות בחוזה

11.  המועצה רשאית להתקשר בחוזה מיוחד עם מחזיק המבקש להתחבר לתורן אזורי ולקבוע

       בו תנאים.

סמכויות ועד מקומי

12.  מתן סמכות למועצה או לראש המועצה או הטלת חובה עליה או עליו לפי הוראות חוק זה

       משמעם גם מתן אותה הסמכות לועד מקומי בתחום שיפוטו או הטלת אותה החובה עליו,

       כל אימת שהמועצה או ראש המועצה אינו מפעיל את אותה הסמכות או נוטל עליו את אותה

       החובה, לפי הענין. 

מסירת הודעות

13.  מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או

       נמסרה לאחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או מועסק במקום מגוריו

       או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, או שנשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל

       אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה;  אם אי אפשר

       לקיים את המסירה כאמור , תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט וכן הוצגה

       באחד המקומות האמורים או פורסמה בשני עיתונים יומיים לפחות הנפוצים בתחום

       המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

סמכויות ראש המועצה

14.  הפעלת סמכויות ראש המועצה לפי הוראות חוק עזר זה כפופה לאישור המועצה. 

הצמדה למדד

15.  שיעורי האגרות והתשלומים האחרים שנקבעו בתוספת יעלו ב - 1 בכל חודש שלאחר פרסום

       חוק עזר זה ברשומות (להלן - יום ההעלאה), לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני

       יום ההעלאה לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה שקדם לו.

הוראת שעה

16.  על אף האמור בסעיף 14, יעלו שיעורי האגרות והתשלומים האחרים שנקבעו בתוספת ב - 1

       בחודש שלאחר פרסום חוק עזר זה ברשומות (להלן - יום ההעלאה הראשון), לפי שיעור

       עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הראשון לעומת המדד שפורסם בחודש

       מרס 1993.

תוספת 

                                                                                    שיעורי האגרה

                                                                                    בשקלים חדשים 

1.         אגרת חיבור (סעיף 3 (א) )                                              635 

2.         אגרת שירותים (סעיף 3 (ד) )                                           768 

3.         אגרת חיבור מחדש (סעיף 4 (ב)  )                                     125 

4.         אגרת בדיקה (סעיף 7 (א) )                                              42 

ח' בניסן התשנ"ד (20 במרס 1994)

                                                                                                לזר אברהם

                                                                                        ראש המועצה האזורית

                                                                                               דרום השרון

 

 

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר