רביעי, 30 אוקטובר 2013 10:17

חוק עזר לדרום השרון (אגרת תעודת אישור), תש"ן - 1990

 

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו - 23 לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה האזורית דרום השרון חוק עזר זה: 

הגדרות

1.         בחוק עזר זה - 

    " מדד" -   מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; 

    "תעודה" -אישור בכתב בכל ענין שבסמכות המועצה; 

    "המועצה" - המועצה האזורית דרום השרון .

    "ראש המועצה" - לרבות מי שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי

                                   חוק עזר זה, כולן או מקצתן.

  מתן תעודה

2.   ראש המועצה רשאי לתת , לאשר או לקיים תעודה או העתק תעודה. 

אגרה

3(א)   המבקש מראש המועצה תעודה ישלם למועצה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת.

    

     (ב)   המועצה רשאית להפחית את האגרה או לוותר עליה אם המבקש הוא עני, או

              מוסד לצרכי צדקה, חנוך או דת שמטרתו אינה הפקת רווחים.

הצמדה למדד

4סכומי האגרות שנקבעו בתוספת יועלו ב - 1 לכל חודש (להלן - יום ההעלאה) לפי

     שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הקודם.

ביטול

5.  בטלים

     (1) חוק עזר למפעלות אפק (אגרת תעודת אישור), התשכ"ז  - 1966 .

     (2) חוק עזר לדרום השרון  (אגרת תעודת אישור), התשמ"א - 1981.

הוראת מעבר

6.   על אף האמור בסעיף 4 תהיה העלאה ב - 1 בחודש שלאחר פרסום חוק עזר זה (להלן -

      יום ההעלאה הראשון) לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם בחודש אוקטובר

      1989 עד מדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הראשון.

תוספת

(סעיף 3)                                                                                                שיעור האגרה בלירות

א.  תעודה -

      1. בענין הנוגע לקרקעות, בנינים וירושות                                            33

      2. בדבר המצב התכנוני של מגרש או חלקה                                        33

      3. בכל ענין אחר                                                                          16

 

ב.  העתק תעודה                                                                              

ד' בשבט התש"ן (30 בינואר 1990) 

                          נתאשר.                                                          

אברהם לזר

                                                                                      ראש המועצה האזורית

                                                                                               דרום השרון 

 

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר