ראשון, 25 מאי 2014 13:28

ועדת רכש, בלאי והתקשרויות

  1. שרון סספורטס, מנכ"ל – יו"ר
  2. יצחק אגוזי – גזבר
  3. עו"ד יריב סומך – יועמ"ש
  4. שרית סלמן–מנהל מח' רכש, מרכזת