< a class = "itemPrintThisPage" rel = "nofollow" href = "#" onclick = "window.print();return false;" > הדפס עמוד זה
רביעי, 21 אוגוסט 2019 11:47

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול פיקוח - מכרז רכישת רכב עפ״י הסכם משכ״ל

המועצה האזורית דרום השרון (להלן: הרשות) מעוניינת להתקשר עם קבלן לצורך רכישת כלי רכב (להלן: ״השירותים״), ולצורך כך היא בוחנת את האפשרות לעשות שימוש במכרז שבנדון (להלן: ״המכרז״), שפרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע״מ (להלן: ״משכ״ל״) , אשר לגביו ניתן אישור שר הפנים ושנקבעו זוכים במסגרתו.