< a class = "itemPrintThisPage" rel = "nofollow" href = "#" onclick = "window.print();return false;" > הדפס עמוד זה
רביעי, 08 אוגוסט 2018 13:04

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - עבודות מים וביוב

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - עבודות מים וביוב. מס' מכרז עב/35/2017.

המועצה האזורית דרום השרון (להלן: הרשות) מעוניינת להתקשר עם קבלן למתן לביצוע עבודות ביוב ביישובים רמות השבים, צור נתן ומתן (להלן: ״הפרוייקט/הפרוייקטים״), ולצורך כך היא בוחנת את האפשרות לעשות שימוש במכרז שבנדון (להלן: ״המכרז״), שפרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי (להלן ״משכ״ל״), אשר לגביו ניתן אישור שר הפנים ושנקבעו זוכים במסגרתו.

עודכן לאחרונה ב רביעי, 08 אוגוסט 2018 13:08