הזמנות להצעות בהתאם לנוהל יועצים

המועצה האזורית דרום השרון (להלן- "המועצה") מבקשת להסתייע ברו"ח ו/או יועץ כלכלי (להלן- "נותן השירות"), לצורך בדיקה של מערכת ההתחשבנות עם רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") בכל הקשור לקבלת תקבולים בגין "חלף היטל השבחה", (להלן-"השירותים"). בהתאם לכך, מתכבדת המועצה לפנות אליכם על מנת לקבל הצעת מחיר עבור מתן השירותים כמפורט להלן במסמכי הפנייה (להלן: "הפנייה").
המועצה האזורית דרום השרון (להלן- "המועצה") מעוניינת בקבלת שירותי ניהול ופיקוח (להלן: "מנהל פרויקט") לצורך הרחבת בי"ס ירקון בנוה ירק, בהיקף של 12 כיתות ושטחים נלווים בהתאם לפרוגרמה של משרד החינוך (להלן- "העבודה"). בהתאם לכך, מתכבדת המועצה לפנות אליכם, על מנת לקבל הצעת מחיר עבור מתן השירותים כמפורט להלן במסמכי הפנייה )להלן: "הפנייה/ההזמנה").
המועצה האזורית דרום השרון (להלן- "המועצה") מבקשת להסתייע ברו"ח ו/או יועץ כלכלי (להלן- "נותן השירות"), לצורך הגשת חשבונות בתקציבי פיתוח למשרדי ממשלה ופיס (להלן- "השירותים"). בהתאם לכך, מתכבדת המועצה לפנות אליכם על מנת לקבל הצעת מחיר עבור מתן השירותים כמפורט להלן במסמכי הפנייה )להלן: "הפנייה").

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר