ראשון, 04 נובמבר 2018 11:21

הודעה בדבר התוצאות הרשמיות למועצה האזורית דרום השרון

בהתאם לסעיף 218 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח – 1958 (להלן הצו), נמסרת בזה הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת המועצה האזורית שהתקיימו ביום 30/10/2018.