חוק ומינהל

מועצה אזורית פועלת מכוחה של פקודת המועצות המקומיות ועל פיה פירסם שר הפנים את צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות). שיטת העבודה של מועצה אזורית היא שיטה דו-רובדית (מועצה אזורית וועד מקומי). על מנת לאפשר לוועד המקומי לפעול, חייבת המועצה לאשר האצלת סמכויות לכל ועד מקומי. ועד זה רשאי לפעול אך ורק בתחומים שבהם הוענקו לו סמכויות. 

המועצה היא "בית הנבחרים" המקומי, כלומר: המוסד העליון של הרשות המקומית או היישוב. זהו הגוף אשר מוסמך יותר מכל גורם מקומי אחר לקבוע את תנאי החיים במקום ולהשפיע על איכותם. 

המועצה היא גורם שבידיו הסמכות והיכולת לאשר נושאים ועניינים שהוגדרו בחוק, לחוקק חוקי עזר, לפקח, לבקר וליזום. על המועצה לדון במעשיה ובכוונותיה של הנהלת הרשות, להתבונן במדיניות שראש המועצה מבקש להתוות ולחוות את דעתה, להחליט בעניין המינויים הבכירים של הרשות ולבחון את התוכניות ואת התקציבים. המועצה היא לרוב הגוף היחיד המוסמך לקבל החלטות, אך חלק לא מבוטל מפעילותה מתבצע באמצעות הוועדות השונות שהיא ממנה. (מידע נוסף: אתר משרד הפנים - האגף למינהל מוניציפאלי).

באיזה קלפי מצביעים? נכנסים ללינק הבא, מקלידים מספר תעודת זהות ותאריך הנפקה ומגלים היכן הקלפי.
בצרוף הטפסים הבאים: כתב מינוי למזכיר ועדת קלפי; כתב מינוי ליו"ר/חבר ועדת קלפי; כתב מינוי למשקיף; פורמט אישור חילופי גברי; ארגון מקום הקלפי – רשימת תיוג; תרשים ארגון מקום הקלפי; תהליך הזיהוי וההצבעה; דוגמת פרוטוקולים. המסמכים הנ״ל מצויים בתוך התדריך וניתנים להורדה גם בנפרד
ניתן למצוא את מיקום הקלפי בו ניתן להצביע בבחירות לרשויות המקומיות בכל אחד מהדרכים הבאות:
בבחירות הקרובות לרשויות המקומיות ובדומה לבחירות לכנסת, יום הבחירות יהיה לראשונה יום שבתון.
עמוד 1 מתוך 54